Projekt

“Izgradnja kapaciteta BiH institucija na polju očuvanja mentalnog zdravlja pripadnika oružanih snaga” će služiti da poboljša kapacitete Ministarstva odbrane, Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u pružanju sistematskog odgovora na pitanja mentalnog zdravlja sadašnjeg i otpuštenog osoblja Oružanih snaga BiH, a koja su vezana i za njihovo učestvovanje u mirovnim misijama.

Najbolja praksa, iskustva i stručnost drugih zemalja može poslužiti kao polazna tačka, ali Bosna i Hercegovina treba da razvije svoj vlastiti model u koordinaciji sa opipljivim trenutnim i budućim potrebama zemlje.

Razmatrajući istraživanja koja upućuju na visoku pojavnost problema mentalnog zdravlja u kontekstu “nakon sukoba”, rješavanje ovih problema na svim nivoima društva, i u civilnom i vojnom kontekstu, je preduslov za buduću dobrobit stanovništva i stabilizaciju zemlje.

Ova akcija je inicirana od strane relevantnih tijela BiH, bit će implementirana od strane IOM-a i financirana od strane zemalja Nordijsko – baltičke inicijative.

Razmatrajući istraživanja koja upućuju na visoku pojavnost problema mentalnog zdravlja u kontekstu “nakon sukoba”, rješavanje ovih problema na svim nivoima društva, i u civilnom i vojnom kontekstu, je preduslov za buduću dobrobit stanovništva i stabilizaciju zemlje.

U tom smislu, prepoznato je da posvećenost ovom projektu postoji na svim nivoima BiH institucija.

Osnovni cilj projekta je kreirati trajnu strukturu koja će se baviti pitanjima mentalnog zdravlja i psihosocijalne dobrobiti, kao i prevencije negativnih psihosocijalnih posljedica kod svih pripadnika MO/OS (novi regruti, aktivno osoblje, otpušteni i penzionisani pripadnici i njihove porodice, a posebno pripadnici Oružanih snaga koji učestvuju u mirovnim misijama).

Dodatno će nova struktura služiti da osigura pružanje potrebne profesionalne pomoći i uvezivanje sa civilnim zdravstvenim institucijama da bi omogućili rehabilitaciju onih osoba kojima je potrebna.

Osim toga, ova inicijativa treba biti sagledana u široj regionalnoj perspektivi Euro-Atlantske integracije jer, podrška reformi sektora odbrane u BiH i uspostavljanje odgovarajuće podrške pitanjima mentalnog zdravlja osoblja Ministarsva odbrane (posebno u vezi učešća u mirovnim misijama) će takođe doprinijeti boljoj sigurnosti i stabilnosti.

Dodatno, kompetentno i sposobno Ministarstvo odbrane BiH bi bilo u mogućnosti da asistira druge zemlje u regionu u razvoju njihovih vlastitih sistema i unaprijeđenja procesa regionalne saradnje, što je i osnovni element za održanje regionalne stabilnosti.